பதிவுசெய்ததற்கு நன்றி!

இந்தியாவின் IGF 2022 இன் பல்வேறு அமர்வுகளைக் கேட்பதற்கும், பார்ப்பதற்கும், உரையாடுவதற்கும், அதில் பங்கேற்பதற்குமான இணைப்புகள் 8 டிசம்பர் 2022 அன்று இணையதளத்தில் கிடைக்கும். பார்வையிடவும்!